NOTICIAS
 • NOTA INFORMATIVA SOBRE LES TAULES SALARIALS 2022 i DE LA SENTÈNCIA JUDICIAL SOBRE EL 1r CONVENI CATALÀ GER-CAT 19 NOVIEMBRE 2022
    Per mitjà de la present Nota Informativa laboral volem informar-vos de la situació actual dels dos convenis laborals del nostre sector, desprès de dues sentències judicials, la primera de l’Audiència Nacional i la segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Cóm queda afectat el Sector a Catalunya? Quin conveni laboral s’ha d’aplicar? Quines taules salarials son amb les que hem de confeccionar les nòmines?

  Per donar resposta a totes aquestes preguntes, hem de tenir en compte les dues sentències què hem dit i delimitar primer quin conveni laboral hem d’aplicar.

  1.    A Catalunya, com sé quin conveni m’afecta?

       Fins el 27 de desembre de 2021 teníem un sol conveni laboral que aplicava: el VII Conveni marc estatal (BOE 229 del 21/09/2018 – Codi conveni 99010825011997). No hi havia dubte, centres de dia i residències per a gent gran l’aplicaven.

       Però el dia 28 de desembre de 2021 el DOGC publica el 1r Conveni laboral autonòmic Ger-Cat (
  DOGC 8572 del 28/12/2021 – Codi conveni 79100235012021) què, mitjançant el seu àmbit funcional, crea una separació d’empreses: les que facturen en un determinat percentatge a l’Administració i la       resta.
     
      La Sentència 43/2022 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 07/11/2022, que ha estat notificada a totes les patronals que varen ser part en el judici d’impugnació del Conveni Ger-Cat, el declara ajustat a Dret i, en conseqüència, segueix sent aplicable, malgrat és                  susceptible de recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

       Diferència entre els dos convenis:

   a)    El Conveni Ger-Cat afecta a  les empreses que:

   

  Ø   “Acreditin uns ingressos habituals i continuats superiors al 60 % de la seva facturació per aquesta activitat provinents de l'Administració Pública”. “Es tindrà en compte la facturació ordinària (sense computar facturació extraordinària com per exemple derivada del Covid-19) per aquesta activitat, provinent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (o Departament que assumeixi en el futur aquestes competències), [ara Departament de Drets Socials]

   

  Això significa que s’ha de comparar la facturació ordinària al Departament de Drets Socials i la facturació total de l’entitat per a aquesta activitat i: si aquella representa un 60% o més del total, llavors l’empresa quedarà afectada pel Conveni Ger-Cat i l’haurà d’aplicar obligatòriament.

   

  Qui factura al Departament de Drets Socials?

   

  a)    Els centres de gestió delegada, és a dir, les entitats privades que gestionen centres de titularitat pública, mitjançant contracte públic de gestió.

  b)    Els centres concertats, mitjançant concert social (recordem que els antics contractes de concert es varen adaptar al concert social mitjançant Resolució de la Conselleria del febrer de 2019).

   

  Hem de remarcar que els centres col·laboradors del Programa de Suport a l’Acolliment Residencial – SAR (Ordre ASC/32/2008 publicada en el DOGC 5064 del 06/02/2008) no facturen a l’Administració sinó als seus usuaris i, per tant, no estan afectats pel Conveni Ger-Cat.

   

  Ø  “Tancada a data 31 de desembre de l'any natural anterior per a cada any natural de vigència del Conveni"

   

  En base a aquesta premissa, i tenint en compte que el Conveni Ger-Cat inicia la seva vigència amb efectes de l’1 de gener de 2021, la comparació s’ha d’efectuar amb les dades de l’exercici de 2020.

   

  Una consideració a tenir molt en compte:

   

  La Sentència del TSJ Catalunya declara expressament:

   

   

     El TSJC ens està dient què aplicar un any sí i al següent no aplicar-lo, no és legal i, en cas d’aplicar-se aquesta alternança, seria nul·la de ple dret. Vol dir que, un cop aplicat per primer cop, l’empresa sempre estarà afectada pel Conveni Ger-Cat, fins a la fi de la seva vigència.

   

  Per tant, aquelles empreses que l’estiguin aplicant, ja sigui per l’acompliment del 60% de la facturació, ja sigui perquè si han adherit voluntàriament, no podran deixar d’aplicar-lo fins la finalització de la seva vigència.

   

      b)  Conveni marc estatal afecta a la resta de les empreses que no els sigui aplicable el Ger-Cat.

   

                   c)    Quant al contingut dels dos convenis laborals, al ser el conveni estatal un conveni marc, el Ger-Cat no ha pogut variar l’articulat i solament varia quant als salaris.

   2.    Quines taules salarials han d’aplicar les empreses del Sector?

          2.1.        Conveni català GER-CAT

              El Conveni Ger-Cat va establir per a 2021 les taules salarials que publica el mateix conveni, que representaven un augment del 6% sobre les taules del Conveni marc                 estatal aplicables a l’any 2020.

             Per a l’any 2022, el Conveni Ger-Cat contempla un augment salarial d’un 3%, condicionat a l’augment de tarifes per part de la Generalitat. Com bé s’ha fet públic, el                    passat 22/09/2022, les patronals del Sector varen signar un Acord d’increment tarifari del 3% per a tot l’any 2022. Malgrat aquest acord no s’ha traduït encara en una                 Ordre del Departament, sens dubte es produirà i les empreses afectades pel Ger-Cat podran augmentar els salaris en aquest 3%.


             Malgrat no hi ha obligació de liquidar els endarreriments ni actualitzar els conceptes salarials, fins que el DOGC publiqui les noves taules, sempre es pot pagar “a                       compte conveni” les quantitats que l’empresa estimi, amb el màxim del 3% previst.

  2.2.        Conveni marc estatal

             Malgrat que la Sentència número 95/2022 de data 20/06/2022 de la Sala Social de l’Audiència Nacional no és ferma, al haver-se presentat un recurs de cassació davant            el Tribunal Suprem, aquesta sentència declara que “els treballadors tenen dret a què els sigui actualitats els seus salaris en base a l’IPC nacional de l’any 2021”, és a dir,            en un 6,5%. I aquesta sentència, per si sola, és executiva.

             Desprès de diversos processos judicials, el passat dilluns 14 de novembre el BOE va publicar la Interlocutòria de data 19/10/2022 de la Audiència Nacional per la qual            es fixaven les taules salarials per a l’any 2022.

             En conseqüència, s’han d’aplicar les taules publicades pel BOE durant aquest mes de novembre i liquidar els endarreriments de tot l’any 2022 màxim en el proper mes               de desembre. Qui hagi pagat quantitats a compte simplement haurà de regularitzar les xifres.

        2.3.        Comparativa d’increments salarials, segons conveni aplicable

                    2.3.1.    Conveni català Ger-Cat

   Ø  Any 2021 augmenta un 6% els salaris

  Ø  Any 2022 augmentarà un 3% els salaris

  Ø  Augment acumulat a 31/12/2022, en base a càlcul salari 100:

  §  2021: 106,00 = 6,00 %

  §  2022: 109,18 = 9,18 %

  Ø  En el improbable cas de que les tarifes de plaça pública no arribessin a pujar el 3%, els salaris de 2022 s’haurien d’equiparar als fixat pel Conveni marc estatal, és a dir, augmentar un 0,5% addicional, doncs l’increment de 2022 seria del 0%.

                    2.3.2.    VII Conveni marc estatal

                    Ø  Any 2021 augmenta un 0% els salaris

  Ø  Any 2022 augmenta un 6,5% els salaris

  Ø  Augment acumulat a 31/12/2022, en base a càlcul salari 100:

  §  2021: 100,00 = 0,00 %

  §  2022: 106,50 = 6,50 %

  3.    Respecte a la Sentència esmentada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, hem de fer uns comentaris respecte del primer motiu d’impugnació, és a dir, sobre             l’aplicabilitat de l’article 7 i l’article 13.B) del VII Conveni marc estatal.

       La Sentència afirma que l’article 7 és aplicable i exigible, doncs, les al·legacions presentades per certes parts, el Conveni marc estatal segueix vigent a l’haver-se prorrogat                automàticament en aplicació del seu article 8, però el fet de no haver motivat la negativa de l’autorització de la Comissió Paritària, podria haver causat una indefensió a                    l’organització que volgués recórrer, per desconeixement dels motius de la no autorització.

       Per tant, el TSJ de Catalunya reconeix dos fets que poder ser importants en el futur, com és la validesa dels articles 7 i 13.B del Conveni marc estatal i, per tant, els futurs                 convenis d'àmbit inferior a l'estatal hauran de respectar-los i la Comissió Paritària del VII Conveni marc estatal, a criteri del Tribunal, ha de motivar la negativa a l'autorització.

          Sentencia TSJC Impugnacio Conveni Ger-Cat 

Entidad miembro de: