NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
 • NOTA ACLARATÒRIA PAGAMENT BESTRETES CENTRES COL·LABORADORS ICASS 4 SETEMBRE 2013
   
  Benvolguts/des,
   
  Davant la informació que circula per correu electrònic referent a “una bestreta corresponent a una mensualitat pels nous ingressos en residències col·laboradores que hagin entrat al sistema abans del 25 d’abril de 2013”, i donat que aquesta informació és confosa, ens hem posat en contacte amb la Subdirecció General de Prestacions Socials, qui ens han matisat el següent:
   
  a)    No es tracte de la bestreta de cap mensualitat que es liquidi de forma extraordinària.
  b)    Les bestretes que s’han inclòs en la nòmina de juliol 2013 (abonada a finals d’agost 2013) són les bestretes corresponents solament al mes de juliol 2013 d’aquells usuaris que varen ingressar en les residències abans del 30 d’abril de 2013 i què s’han introduït en el sistema.
  c)    Com heu pogut comprovar, ICASS ha liquidat la bestreta de l’1 al 31 de juliol de 2013, no pas cap endarreriment o regularització (llevat de puntuals excepcions).
   
  També ens comuniquen que si alguna residència nota que li manca algun expedient d’ingrés anterior al 30/04/2013, ho faci saber al Servei de Prestacions, Secció de Nòmines, per esbrinar on hi ha el problema.
   
  Ens han recordat que no té el mateix tractament l’expedient de nou ingrés què l’expedient d’un trasllat entre residències. En aquest darrer cas, el trasllat no hauria de crear problemes de pagament en nòmina. Si és el cas, també posar-vos en contacte amb la Secció de Nòmines.
   
  Per la nostra part, com sempre, us oferim el nostre assessorament i tramitació de les incidències davant l’ICASS.
   
  Apreciados/as:
   
  Ante la información que circula por correo electrónico referente a “una bestreta correspondiente a una mensualidad para los nuevos ingresos en residencias colaboradoras que hayan entrado en el sistema antes del 25 de abril de 2013” y dado que esta información es confusa, nos hemos puesto en contacto con la Subdirección General de Prestaciones Sociales, quienes nos han matizado lo siguiente:
   
  a)    No se trata de la “bestreta” de ninguna mensualidad que se liquide de forma extraordinaria.
  b)    Las “bestretas” que se han incluido en la nómina de julio 2013 (abonada a finales de agosto 2013) son las “bestretas” correspondientes sólo al mes de julio 2013 de aquellos usuarios que ingresaron en las residencias antes del 30 de abril de 2013 y que se han introducido en el sistema.
  c)    Como habéis podido comprobar, ICASS ha liquidado la “bestreta” del 1 al 31 de julio de 2013, sin atrasos o regularizaciones (excepto puntuales excepciones).
   
  También nos comunican que si alguna residencia nota que le falta algún expediente de ingresos anterior al 30/04/2013, lo haga saber al Servei de Prestacions, Secció de Nòmines, para averiguar dónde está el problema.
   
  Nos han recordado que no tiene el mismo trato el expediente de nuevo ingreso que el expediente de un traslado entre residencias. En este último caso, el traslado no tendría que crear problemas de pago en nómina. Si es el caso, también debéis poneros en contacto con la Sección de Nóminas.
   
  Por nuestra parte, como siempre, os ofrecemos nuestro asesoramiento y tramitación de las incidencias ante ICASS, si lo consideráis oportuno.