SERVEIS
 • Departament
  LABORAL
  • Contractació laboral, altes / baixes
  • Nòmines, assegurances socials: tc1-tc2
  • Estudi i planificació de costos laborals
  • Auditoria laboral
  • Estudi, defensa i representació en conciliacions administratives
  • Estudi, defensa i representació davant la Justícia de lo Social
  • Estudi, defensa i representació davant la Inspecció de Treball
  • Estudi, defensa i gestió en procediments d’invalidesa davant la Seguretat Social
  • Estudi i tramitació de pensions i indemnitzacions
  • Assessorament, tramitacions i recursos Llei de la Dependència
 • Departament
  COMPTABLE / FISCAL
  • Consultoria empresarial i comptable. Adaptació pla comptable a l’activitat de l’empresa
  • Comptabilitats: tenidoria i legalització de llibres comptables.
  • Comptabilitat analítica per centres de cost
  • Informes econòmic comptables
  • Confecció i presentació d’altes. modificacions i baixes censals, IAE
  • Confecció i presentació liquidacions trimestrals i anuals d’impostos
  • Redacció i presentació impost societats i comptes anuals registre mercantil
  • Planificació a mig i llarg termini
  • Estudis de viabilitat i/o situacions financeres especials, cerca de solucions
  • Declaracions de renda i patrimoni
  • Estudi i planificació per al estalvi fiscal i de patrimonis
  • Estudi, defensa i representació davant comprovacions i inspeccions fiscals
 • Departament
  JURÍDIC MERCANTIL
  • Constitució, modificació i liquidació de societats mercantils
  • Secretaria de societat: lletrat assessor
  • Procediments contenciosos amb clients, proveïdors i entitats financeres
  • Reclamació d’impagats
  • Procediments concursals
 • Departament
  JURÍDIC CIVIL
  • Constitució, modificació i liquidació de societats civils privades, comunitats de béns
  • Constitució, modificació i liquidació de fundacions
  • Negociació i redacció de contractes privats
  • Assessorament i gestió immobiliària
  • Assessorament i gestió en matèria successòria
  • Expedients notarials i de jurisdicció voluntària: declaracions d’hereus, incapacitacions, tuteles
  • Separacions i divorcis
 • Departament
  JURÍDIC ADMINISTRATIU
  • Tramitació administrativa davant Organismes Públics
  • Recursos i impugnació d’actes i resolucions administratives
  • Recursos contenciós - administratius
 • Consultoria
  CENTRES ATENCIÓ DEPENDÈNCIA
  • Butlletins i circulars informatives d’actualització i novetats del sector
  • Assessorament i tramitació d’expedients: registre de licitadors
  • Assessorament i tramitació ofertes en concursos públics.
  • Estudis de plans funcionals per a centres residencials, centres de dia, apartaments tutelats, atenció domiciliària
  • Desenvolupament d’estructures, organització i horaris de personal. Càlculs de ratis i adequació a exigències oficials
  • Auditories materials i funcionals dels centres
  • Estudi i tramitació de documentació per a acreditació de centres davant el Departament de Benestar Social i Família
  • Assessorament, assistència i representació en inspeccions del Departament de Benestar Social i Família. Recursos administratius i contenciós administratius.
  • Conjuntament con altres gabinets col•laboradors del despatx: projectes arquitectònics i d’enginyeria, direcció d’obres i construcció, equipaments materials, decoració i disseny d’interiors, estudis de supressió de barreres arquitectòniques, mobiliari ergonòmic, sistemes de medicació, sujecció i immobilització. Estudi i contractació de pòlisses d’assegirances, especialitzades en el sector

Entitat membre de: