AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. Informació general

Titular del servei: MRR GESTIÓ, SLP Unipersonal
Domicili Social: C. Mallorca, 326, 2n pis - BARCELONA-08037
NIF: B63514020
Telèfon: 93 238 95 95
Mail: info@mrrgestio.com
Inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36587, Foli 215, Full B294829.
Nom del domini: www.mrrgestio.com

2. Objecte i definicions

MRR GESTIO, SLP (en endavant el prestador), titular del domini mrrgestio.com (en endavant el lloc web) posa a disposició dels usuaris el document present amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSI-CE) entre altra normativa vigent, així com informar a tots els usuaris de les condicions de l’ús del lloc web i la seva política de privacitat.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigurós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

3. Responsabilitat

En cap cas MRR Gestió, els seus subministradors o els demés tercers mencionats en aquest lloc web seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent-hi, entre d’altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdues de dades o interrupció de negoci) que resultin de l’ús, impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús d’aquest lloc web, qualsevol lloc web connectat a aquest o dels continguts o informació continguda en qualsevol dels llocs web esmentats, ja es basi la responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altre teoria legal, i amb independència de què s’hagi avisat o no sobre la possibilitat d’aquests danys.
La informació publicada en aquest lloc web pot no ser exhaustiva i pot estar subjecta a modificacions. El prestador no assumeix l’obligació d’actualitzar la informació continguda en aquest lloc web. El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en els seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda por un tercer aliè al mateix. Des del lloc web del prestador és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web i, donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts por los tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als citats continguts.
Malgrat això, en compliment d’allò disposat a l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritat i forces de seguretat, i col•laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas de què l’usuari consideri que existeix en el lloc web quelcom contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al prestador a través de los dades de contacte facilitades en l’encapçalament d’aquest documento.

4. Propietat Intel•lectual i Industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu; la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfiques són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web se troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
La reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfiques aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-ne respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de dret o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, como tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del contacte que es facilita en l’encapçalament d’aquest document.

5. Funcionalitat del lloc web

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. L’usuari accepta l’ús cookies i seguiment d’IPs. El nostre analitzador de trànsit del site utilitza cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics como: data de la primera visita, número de cops que s’ha visitat, data de la darrera visita, URL i domini del què prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. Malgrat això, l’usuari, si així ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Malgrat això, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o què surtin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al web.
L’usuari garanteix que no realitzarà accessos o interferències a aquest web mitjançant software robots, aranya, rutina o qualsevol sistema automàtic o semiautomàtic para monitoritzar, copiar o descarregar el seu contingut per a altra propòsit no autoritzat.
Per la seva part, el prestador garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a l’assoliment d’aquesta finalitat l’usuari accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
El prestador no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l’usuari trameti mitjançant el formulari electrònic habilitat en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

6. Directrius per a Implementar Connexions al lloc web mrrgestio.com

Si us plau, llegeixi i compleixi les directrius següents en el cas de voler implementar una connexió (link) al present lloc web:
- Un lloc web de tercers connectat al lloc web de MRR Gestió.
- Pot connectar-se al contingut de MRR Gestió, però no duplicar-lo.
- No ha de crear un entorn de cercador o amb marcs al voltant del contingut de MRR Gestió.
- No ha de suggerir implícita o explícitament que MRR Gestió dona suport al web site del tercer o als productes que apareixen en el mateix.
- No ha de realitzar falses declaracions sobre la relació entre el web site del tercer i MRR Gestió.
- No ha de presentar informació falsa o enganyosa sobre els productes o serveis de MRR Gestió.
- No ha d’incloure el logotip de MRR Gestió sense l’autorització prèvia de MRR Gestió.
- No ha d’incloure continguts que puguin considerar-se desagradables, ofensius o controvertits, i ha d’incloure únicament continguts que siguin apropiat per a persones de qualsevol edat.

7. Política de Privacidad

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el prestador informa de què les dades de caràcter personal que es faciliten des dels diferents apartats y formes de contacte d’aquest lloc web (formulari, mail, etc.), es tractaran amb la finalitat de donar resposta a consultes, gestionar sol•licituds de compra i, si s’escau, facilitar-li informació del seu interès sobre els nostres serveis i productes.
Igualment, el prestador garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol•licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.
El prestador l’informa de què te els seus fitxers degudament declarats davant el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos i compleix amb les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.
Vostè disposa en tot moment de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant correu postal o electrònic, indicant com a referència en el sobre o a l’assumpte del correu electrònic "PROTECCIÓ DE DADES", a les adreces especificades a l’encapçalament del present document.
Igualment l’informem què, de conformitat amb allò establert a l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, mitjançant l’acceptació de la casella de subscripció al nostre butlletí, las inclusions al nostre mailist o mitjançant l’acceptació d’aquest avís legal, ens està expressament autoritzant per a què li enviem comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari de les comunicacions esmentades, l’usuari te el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació de la seva voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les adreces més amunt assenyalades, indicant com referència en el sobre o a l’assumpte del correu electrònic "BAIXA CORREU ELECTRÒNIC".

8. Llei aplicable y jurisdicció.

Aquestes condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona. Malgrat això, serà obligatori què, en cas de conflicte, las partes intentin prèviament resoldre la qüestió de mutu acord.