CIRCULARS (Sí és un client registrat podrà veure totes les circulars)
  • IVA: NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA / IVA: Nuevo Régimen Especial del Criterio de Caja 30 DESEMBRE 2013
      La Llei 14/2013 i l'RD 828/2013 regulen el nou règim especial de l'IVA. En aquesta Circular us expliquem el funcionament i canvis registrals.

        Circular FIS2013/03 

Entitat membre de: