CIRCULARS (Sí és un client registrat podrà veure totes les circulars)
  • SEGURETAT SOCIAL: Canvis normatius en la cotització de conceptes retributius i obligació d'informació 11 GENER 2014
      El Reial Decret Llei 16/2013 ha modificat l'article 109 de la Llei de Seguretat Social establint l'obligació de cotitzar uns determinats conceptes què fins ara estaven exempts i noves obligacions d'informació. En aquesta circular volem informar-vos d'aquestes novetats        Circular LAB2014-01 

Entitat membre de: